Angular

Angular – kolejne zakręty na drodze do opanowania frameworka

To drugi zbiór swobodnych doświadczeń z Angularem 6. Tutaj jest pierwszy.

Tylko przystąpiłem do kolejnej sesji zapoznawczej, a tu:

Uncaught Error: Template parse errors:
Can't bind to 'ngModel' since it isn't a known property of 'input'.

Rozwiązaniem tego problemu okazało się zaimportowanie kolejnego modułu do mojej aplikacji

import { FormsModule } from '@angular/forms';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  QuizListComponent,
  QuizComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  HttpClientModule,
  FormsModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})

Więcej wyjaśnień tutaj.

Potem mogłem sobie dodać sprytny warunek *ngIf, który w przypadku braku wartości zmiennej selectedQuiz (pusty lub null) ukrywa cały element <quiz>.

Sprytne. Dodatkowo atrybut ujęty w nawiasy kwadratowe odwołuje się do lokalnego obiektu klasy komponentu, który możemy sobie dowolnie zmieniać:

onSelect(quiz: Quiz) {
 this.selectedQuiz = quiz;
 console.log("quiz with Id " + this.selectedQuiz.Id + " has been selected.");
}
<ul class="quizzes"> 
 <li>{{quiz.Title}}</li>
</ul>

Trochę teorii i mam już do czynienia z pierwszym zdarzenie dostępnym dla komponentów i dyrektyw.
ngOnInit inicjalizuje dyrektywe/komponent i ustawia wszystkie inputy. Dzieje się to tylko raz po pierwszym wystąpieniu innego zdarzenia ngOnChanges.
Więcej na ten temat tutaj.

Następny feature, o którym warto wiedzieć, aby nie być zaskoczonym, że nie musimy osobno deklarować zmiennej prywatnej klasy, aby potem wstrzyknąć ją do niej w konstrukturze. Zamiast pisać:

http: HttpClient;
constructor(http: HttpClient,
 this.http = http;
}

można napisać:

constructor(private http: HttpClient) {}

A teraz magiczne wyrażenie two-way data binding, a więc jak zaktualizować model danych lub jego właściwością (po stronie klienta) kiedy aktualizujemy kontrolkę lub zaktualizować kontrolkę kiedy został zaktualizowany model danych. wystarczy ngModel ubrać w okrągły nawias:

<input [(ngModel)]="test.Title" placeholder="Insert the title..."/>

i już.
Jeżeli nie potrzebujemy aktualizować modelu wystarczy usunąć banana brackets () otaczające ngModel. Warto tutaj pochylić się także nad dekoratorem @Input.

Warto pamiętać o tym, że RouterModule znajduje się w pakiecie @angular/router.

Kolejna sprawa to routing. Gdy tylko postanowiłem, że szczegóły obiektu będą wyświetlane na oddzielnej stronie dostałem po oczach:

ERROR Error: Uncaught (in promise): TypeError: Cannot read property 'component' of null
TypeError: Cannot read property 'component' of null

Rozwiązaniem okazała się potrzeba umieszczenia

w komponencie nadrzędnym. Dodam, że problem wystąpił w routingu opartym na PathLocationStrategy.
I teraz uwaga, najlepiej umieścić w app.component.html

<div class='row'>
<div class='col-sm-3'>
  <nav-menu></nav-menu>
 </div>
<div class='col-sm-9 body-content'>
  <router-outlet></router-outlet>
 </div>
</div>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.