.net Core / c# / Entity Framework

Enity Framework Core – Code First – aktualizacja modelu z innego projektu

No to mam solucję z podziałem na projekty:

Data – DbContext
Entities – Model danych
Web – aplikacja web.
Na początek dodaję do ConfigureService w Startup.cs linijkę:

services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options => 
        options.UseSqlServer(
          Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection"), 
          x => x.MigrationsAssembly("Data")) 
      );

ale podczas wykonania polecenia w PowerShellu dostaję błąd:

Unable to create an object of type ‚ApplicationDbContext’. Add an implementation of ‚IDesignTimeDbContextFactory‚ to the project, or see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851728 for additional patterns supported
at design time.

Dopiero dodanie klasy DesignTimeDbContextFactory dziedziczącej po interfejsie IDesignTimeDbContextFactory rozwiązało problem. Klasa musi być utworzona w projekcie, w którym istnieje klasa DbContextu.

public class DesignTimeDbContextFactory : IDesignTimeDbContextFactory<ApplicationDbContext>
  {
    public ApplicationDbContext CreateDbContext(string[] args)
    {
      IConfigurationRoot configuration = new ConfigurationBuilder()
        .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
        .AddJsonFile("appsettings.json")
        .Build();

      var builder = new DbContextOptionsBuilder<ApplicationDbContext>();
      var connectionString = configuration.GetConnectionString("DefaultConnection");

      builder.UseSqlServer(connectionString);

      return new ApplicationDbContext(builder.Options);
    }
  }

Podczas implementacji zabrakło mi metody SetBasePath w ConfigurationBuilder i dopiero doinstalowanie pakietu Microsoft.Extensions.Configuration.Json rozwiązało problem.

Potem już tylko dobranie się do appsettings.json w projekcie Web:

IConfigurationRoot configuration = new ConfigurationBuilder()
        .SetBasePath(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), @"..\Web\"))
        .AddJsonFile(@"appsettings.json")
        .Build();

I polecenie:

dotnet ef migrations add "Initial" -o Migrations

Zadziałało, pliki zostały utworzone, a więc wykonuję:
I polecenie:

dotnet ef database update

I kolejny błąd:
Could not load file or assembly ‚System.Data.SqlClient, Version=4.4.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3
a’. Nie można odnaleźć określonego pliku.

Zatem dodaję paczkę newgetową: System.Data.SqlClient

ZADZIAŁAŁO!!! Baza została utworzona.

Ważne żeby pamiętać o przekompilowaniu solucji po każdej zmianie!

Każda zmiana modelu wymaga:

dotnet ef migrations add TestMigration - gdzie TestMigration to nazwa kolejnej migracji
dotnet ef database update

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.